(CafeF) - Mỹ muốn tăng số tiền mà IMF có thể sử dụng lên 750 tỷ USD. Châu Âu và Nhật đã cam kết hỗ trợ 100 tỷ USD cho IMF. > IMF ủng hộ đàm phán thay đổi đồng tiền dự trữ / Kinh tế Mỹ đã qua “đáy” khủng hoảng? / IMF nỗ lực cải thiện hình ảnh