Tổng giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam Phạm Xuân Lập cho biết năm 2008, Incombank tập trung vào thực hiện cổ phần hóa; chuẩn hóa các nghiệp vụ, quản trị ngân hàng, nhân sự cán bộ.