Infographics: 4.284 yêu cầu, điều kiện đầu tư kinh doanh theo các bộ, ngành

Gốc
Hiện có 4.284 yêu cầu, điều kiện đầu tư kinh doanh trong 243 ngành nghề thuộc phạm vi quản lý của 15 bộ, được quy định ở 237 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 66 luật, 3 pháp lệnh, 162 nghị định, 3 hiệp định.

Infographics: 4.284 yêu cầu, điều kiện đầu tư kinh doanh theo các bộ, ngành - Ảnh 1

.

Trần Ánh- M.Hùng

Tin nóng

Tin mới