Sau 10 năm, số lượng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet quay số trực tiếp (dial up) đã giảm mạnh, chỉ còn VNPT đang duy trì dịch vụ ở mức cầm chừng trước sự lấn lướt của Internet băng rộng.