Sở GDCK Hà Nội vừa thông báo làm đại lý đấu giá cho hơn 1.1 triệu cp với giá khởi điểm 10,000 đồng/cp của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị tỉnh Nghệ An (MTDTNgheAn).

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị tỉnh Nghệ An

- Địa chỉ: Số 360 Đặng Thai Mai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

- Ngành nghề kinh doanh: Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp; Quản lý duy trì công viên, vườn hoa, cây xanh...

- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 38,585,100,000 đồng

- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10,000 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1,187,369 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1,187,369 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ ngày 26/11/2015 đến 15 giờ 30 phút ngày 16/12/2015 (Sáng từ 8h30 – 12h00; chiều từ 13h30 -17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21/12/2015

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 23/12/2015

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 24/12/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 31/12/2015

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 25/12/2015 đến ngày 30/12/2015.

Tài liệu đính kèm:
1. Quy che dau gia_CT Moi truong do thi Nghe An.doc
2. Quyet dinh phe duyet phuong an CPH_CT Moi truong do thi Nghe An.pdf
3. NAU_Phuong an CPH.pdf
4. NAU_Dieu le du thao.pdf
5. NAU_Phe duyet Gia tri DN.pdf
6. NAU_BCTC 2012.pdf
7. NAU_BCTC 2013.pdf
8. NAU_BCTC 2014.pdf
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
Don dang ky dau gia.zip