HĐQT CTCP Tập Đoàn Thiên Quang (HNX: ITQ) thống nhất sẽ triệu tập ĐHĐCĐ bất thường 2013 để xin ý kiến về phương án tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, sẽ trình đại hội thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán cho cổ đông chiến lược.

Bênh cạnh đó xin ý kiến về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động năm 2013, 2014 và 2015.

Thời gian tổ chức dự kiến là 26/10.

Phương Châu

INFONET