Một cuộc chia li đã xảy ra giữa Jeannie và Johnny. Liệu bạn có khả năng giúp đôi bạn yêu dấu này gặp được nhau không?

Dùng các phím di chuyển.