JVC: 25/11 chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường

Gốc
Ngày 17/11, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (HOSE: JVC) như sau:

* Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/11/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 25/11/2011 và 28/11/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).

* Ngày đăng ký cuối cùng: 29/11/2011

1. Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông chiến lược năm 2011.

2. Nội dung cụ thể:

* Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết

* Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 12 năm 2011

* Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật

Tin nóng

Tin mới