KBE: Phó Giám đốc Lâm Văn Nguyễn Huy đã bán 40,000 cp

Gốc
Trong 2 ngày 15-16/07/2015, ông Lâm Văn Nguyễn Huy đã bán 40,000 cp của CTCP Sách Thiết bị Trường học Kiên Giang (UPCoM: KBE), giảm tỷ lệ sở hữu xuống chỉ còn 4.41%.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lâm Văn Nguyễn Huy
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: KBE
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 94,230 CP (tỷ lệ 7.65%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 40,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 54,230 CP (tỷ lệ 4.41%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/07/2015
- Ngày kết thúc giao dịch: 16/07/2015.

Phương Thảo

Tin nóng

Tin mới