CTCP Kinh Đô (mã CK: KDC) cho biết, cuộc họp ĐHCĐ bất thường của Cty sáng 20.10 đã thông qua phương án phát hành dự kiến là 22.432.676 CP thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 10:4.

(LĐ) - Nguồn thực hiện là từ thặng dư vốn cổ phần. VĐL dự kiến sau phát hành là 795,475 tỉ đồng. KDC cũng sẽ phát hành 180.000 CP ưu đãi cho HĐQT và ban điều hành, người có liên quan với giá 20.000đ/CP và 1.502.450 CP cho CBCNV theo danh sách do HĐQT lựa chọn với một số tiêu chí nhất định, giá phát hành cũng là 20.000đ/CP. Tổng VĐL dự kiến của KDC sau đó dự kiến tăng lên 812,3 tỉ đồng. Năm 2009, KDC sẽ chia cổ tức bằng tiền với tỉ lệ 24%. H.Giang