Bộ Xây dựng vừa có tờ trình tới TTCP đề nghị phê duyệt chương trình đầu tư xây dựng nhà ở xã hội giai đoạn 2009 - 2015 với tổng vốn đầu tư khoảng 49.000 tỉ đồng.