Báo cáo tại Hội nghị tổng ngành năm 2015, Bộ Xây dựng cho biết, năm 2015 ngành đã tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý nhà nước; tăng cường quản lý đầu tư xây dựng; kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch kế hoạch; thực hiện có hiệu quả công tác tái cơ cấu ngành xây dựng và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Trong năm 2016, ngành xây dựng sẽ chủ động tham mưu cho Chính phủ hoàn thiện hệ thống pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xây dựng; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch xây dựng.

Ông Bùi Trung Dung - Cục trưởng Cục hoạt động xây dựng: Triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin

Ke hoach cho nam moi 2016 - Anh 1

Trong năm 2016, Cục Hoạt động xây dựng sẽ đẩy mạnh triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thông tin ngành Xây dựng, thẩm định dự án, thiết kế, dự toán, cấp giấy phép xây dựng, sát hạch cấp chứng chỉ, quản lý năng lực tổ chức và cá nhân, quản lý nhà thầu nước ngoài và lưu trữ hồ sơ. Tiếp tục hoàn thiện và trình Bộ trưởng ban hành các thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng như: Thông tư quy định chi tiết về thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế, dự toán xây dựng công trình, Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng, Thông tư quy định chi tiết về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng và Thông tư quy định về thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Phối hợp với các địa phương tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng, phổ biến kiến thức pháp luật về quản lý hoạt động xây dựng; nắm bắt tình hình hoạt động của các cá nhân, tổ chức đang hoạt động đầu tư xây dựng ở Việt Nam để phục vụ công tác quản lý nhà nước, xây dựng chính sách pháp luật và gia tăng hiệu quả hơn nữa hoạt động đầu tư xây dựng...

Cục trưởng Cục Phát triển đô thị Đỗ Viết Chiến: Kiểm soát tốt hơn quá trình đô thị hóa

Ke hoach cho nam moi 2016 - Anh 2

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 của Cục Phát triển Đô thị là kiểm soát tốt hơn quá trình đô thị hóa thông qua việc thực hiện Nghị quyết Quốc hội về phân loại đô thị, thay thế Nghị định 42/2009/NĐ-CP. Hiện nay, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và đang trình Quốc hội. Một nhiệm vụ quan trọng khác là thực hiện hiệu quả Định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050, thông qua các các chương trình, đề án, kế hoạch quốc gia như Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2020; Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 - 2020; thực hiện tốt Đề án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013 - 2020; tiếp tục tập trung thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh, trong đó phát triển đô thị xanh… Trong công tác xây dựng cơ chế chính sách, văn bản pháp luật, Cục sẽ nghiên cứu dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung thay thế Nghị định 11/2013/NĐ-CP; chỉ đạo triển khai Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị định 42/2009/NĐ-CP…

Ông Phạm Khánh Toàn - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế: Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế

Ke hoach cho nam moi 2016 - Anh 3

Sang năm 2016, Bộ Xây dựng tiếp tục tập trung vào công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để minh bạch hóa và phù hợp hơn với thông lệ quốc tế; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác song phương và đa phương, đặc biệt là các đối tác truyền thống để xây dựng các dự án hợp tác mới, kế hoạch mới phục vụ cho phát triển Ngành hội nhập ngày càng sâu rộng, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII.

Ông Ngô Trung Hải - Viện trưởng viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia: Chú trọng thực hiện các dịch vụ công

Ke hoach cho nam moi 2016 - Anh 4

Năm 2016, bên cạnh công tác lập quy hoạch vùng tỉnh, vùng Hà Nội, TP.HCM, vùng kinh tế trọng điểm, vùng kinh tế cửa khẩu, vùng kinh tế tổng hợp… mà VIUP đã và đang triển khai, Viện sẽ kiến nghị làm quy hoạch vùng quốc gia và một số vùng dọc tuyến. Viện sẽ tập trung xây dựng mô hình viện chiến lược về lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, chuyển sang mô hình tự chủ một phần và tiến đến tự chủ hoàn toàn vào năm 2018. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực, bao gồm đào tạo hướng nghiệp cho các cán bộ làm quy hoạch và quản lý quy hoạch, mở mã ngành đào tạo sau đại học (tiến sỹ) chuyên về quy hoạch vùng và đô thị. Đẩy mạnh nghiên cứu về hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành không chỉ ở cấp quốc gia mà còn đến địa phương; thực hiện công tác nghiên cứu thiết kế đô thị, biến đổi khí hậu… và nhất là thực hiện các dịch vụ công mà Bộ giao.

Ông Đỗ Thanh Tùng - Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia: Nâng tầm thương hiệu và tính chuyên nghiệp

Ke hoach cho nam moi 2016 - Anh 5

Năm 2016, Viện sẽ tập trung những phần việc trọng tâm, trong đó, tiếp tục hoàn thiện bộ máy và nâng cao tính chuyên nghiệp cho cơ quan Viện và các đơn vị trực thuộc; tăng cường nhân sự quản lý có năng lực, trình độ chuyên môn cao… Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu cơ bản; tăng cường và mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế và các đối tác, địa phương. Nâng giá trị sản lượng và nguồn thu kinh phí thực hiện các đề tài, dự án, đồ án... năm 2016 cao hơn năm 2015 khoảng 125%. Ngoài ra, Viện tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, tăng cường năng lực thí nghiệm chuyên ngành, hoàn thiện trụ sở tại miền Trung và triển khai cải tạo lớn trụ sở tại Hà Nội. Đặc biệt, ưu tiên đầu tư cho Viện nhà ở và công trình công cộng. Đề xuất Bộ Xây dựng xem xét để Phân Viện Kiến trúc miền Nam - trực thuộc Viện có cơ sở làm việc, đáp ứng được quy mô phát triển trước mắt và lâu dài.

Ông Lê Văn Tới - Vụ trưởng Vụ VLXD: Sẽ xây dựng nhiều chính sách về VLXD

Ke hoach cho nam moi 2016 - Anh 6

Năm 2016 vẫn còn hàng loạt chủ trương, chính sách cần được hoàn thiện, trình các cấp ban hành nhằm nâng cao hơn nữa công tác quản lý nhà nước về VLXD, như hoàn thiện Dự thảo nghị định thay thế Nghị định 124 về quản lý VLXD ; cứu sửa đổi Thông tư 09 về hướng dẫn sử dụng VLXKN; ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD; các Thông tư hướng dẫn ngay sau khi Nghị định về quản lý VLXD được Chính phủ ban hành... Tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện các chương trình, quy hoạch phát triển VLXD, quy hoạch làm nguyên liệu xi măng, quy hoạch khoáng sản làm VLXD chủ yếu đã được phê duyệt; nghiên cứu và có dự báo kịp thời đối với cung cầu xi măng của cả nước; rà soát việc thực hiện các dự án xi măng trong kế hoạch 2016 - 2020; đôn đốc các nhà máy xi măng triển khai nghiên cứu, lắp đặt thiết bị tận dụng nhiệt thừa khí của khí thải lò nung để phát điện; kiểm tra việc tuân thủ quy định về chất lượng các chủng loại VLXD chủ yếu tại một số địa phương...

Ông Đặng Văn Long - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính: Tiếp tục thực hiện công tác bàn giao vốn Nhà nước tại các DN

Ke hoach cho nam moi 2016 - Anh 7

Trong năm 2016, Vụ Kế hoạch - tài chính sẽ tiếp tục kiểm tra, đánh giá giám sát tài chính tại các đơn vị; tổng hợp kết quả đánh giá giám sát tài chính, xếp loại DN đối với các TCty theo quy định tại Nghị định 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Đặc biệt, thực hiện việc xác định giá trị DN TCty VICEM; tiếp tục thực hiện công tác bàn giao vốn Nhà nước tại các đơn vị: TCty Xây dựng Hà Nội, Viglacera, Viwaseen, Bạch Đằng, CONTREXIM, COSEVCO, INCOSAF, LICOGI 20… Tiếp tục hoàn thành phân bổ và giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 cho các đơn vị trực thuộc Bộ; kiểm tra, tổng hợp và báo cáo quyết toán tài chính năm 2015, thực hiện xây dựng dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2017 của Bộ Xây dựng; thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2016. Đồng thời, hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước của Bộ; xây dựng, ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực sự nghiệp công lập; thực hiện tính giá đặt hàng sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công lập theo lộ trình; xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công;...

Ông Phạm Văn Khánh - Vụ trưởng Vụ Kinh tế: Hoàn thiện cơ chế chính sách về kinh tế trong đầu tư xây dựng

Ke hoach cho nam moi 2016 - Anh 8

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về hoàn thiện cơ chế chính sách về kinh tế trong đầu tư xây dựng (ĐTXD) và phát triển đô thị phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường và thông lệ quốc tế, Vụ Kinh tế tiếp tục xây dựng cơ chế quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng bảo đảm minh bạch, bình đẳng, đồng bộ, thực sự là công cụ đắc lực cho quản lý dự án ĐTXD. Hướng dẫn cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương, các chủ đầu tư quản lý chi phí ĐTXD và dịch vụ đô thị đồng thời tìm biện pháp khắc phục những tồn tại của năm 2015.

Đồng thời, Vụ Kinh tế rà soát, hoàn thiện, trình Bộ công bố Hệ thống định mức kinh tế-kỹ thuật trong xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các định mức chuyên ngành, nghiên cứu các nội dung về Kinh tế đô thị theo hướng huy động nguồn lực đầu tư toàn xã hội và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị, hạn chế dần các tiêu cực do ô nhiễm môi trường của nước thải, rác thải.