(Chinhphu.vn)- Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo về kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2010 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Đồng ý kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2010 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Thủ tướng lưu ý thêm về việc xây dựng phương án chuyển đổi Công ty mẹ của Tập đoàn thành công ty TNHH một thành viên và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ của Tập đoàn cho phù hợp với các quy định hiện hành, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khi thực hiện cổ phần hóa các tổng công ty, công ty thành viên có quy mô lớn hoặc vị trí chiến lược quan trọng trong Tập đoàn, cần thận trọng, không làm thất thoát tài sản của Nhà nước, bảo đảm sự điều hành của Tập đoàn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Danh sách cụ thể các đơn vị thành viên của Tập đoàn và thành viên của các tổng công ty thuộc Tập đoàn sẽ thực hiện cổ phần hóa trong năm 2010 phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Đồng thời, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả cụ thể của việc góp vốn và chuyển nhượng, ủy thác vốn giữa Tập đoàn và các tổng công ty, công ty thành viên trong thời gian vừa qua và hiệu quả của việc này; tình hình tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, xây lắp, kinh doanh bất động sản, điện lực (về cơ cấu tổ chức, quy mô đầu tư, hiệu quả kinh doanh). Còn việc xây dựng phương án chuyển đổi Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro cần bảo đảm phù hợp với pháp luật Việt Nam và tính chất đặc thù của lĩnh vực dầu khí, bảo đảm quyền và lợi ích của cả hai phía Liên bang Nga và Việt Nam trong liên doanh; bàn bạc thống nhất ý kiến với phía Liên bang Nga trên tinh thần lợi ích tổng thể mối quan hệ đối tác chiến lược, phát huy tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Gia Vi (Nguồn: Công văn số 504/TTg-ĐMDN)