(VTC News) - Vác cái thứ này ra đường trêu người thì ăn đòn là phải.

Hoàng Việt (Ashley)