Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn

Sáng 26.6, Văn phòng UBND tỉnh có thông báo số 326/TB-UBND về thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tại cuộc họp chỉ đạo về công tác phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Xem nội dung kết luận:

PV

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2022/202106/ket-luan-cua-chu-tich-ubnd-tinh-tai-cuoc-hop-chi-dao-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-3063624/