Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt - Kỳ Anh

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về dự án; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ GTVT trong quá trình thực hiện GPMB và triển khai dự án...

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt - Kỳ Anh ngày 28/7/2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt - Kỳ Anh ngày 28/7/2022.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn Bãi Vọt - Kỳ Anh, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo (BCĐ) ngày 28/7/2022.

Ngày 28/7/2022, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ triển khai Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn Bãi Vọt - Kỳ Anh và đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ tỉnh đã chủ trì cuộc họp (lần 2) để rà soát, triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tham dự cuộc họp có các Phó Trưởng BCĐ và thành viên BCĐ, Tổ giúp việc theo Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 8/3/2022 của UBND tỉnh.

Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải (Cơ quan Thường trực BCĐ) báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ, các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất; ý kiến phát biểu của các sở, ngành, địa phương, của chủ đầu tư/Ban QLDA, Trưởng BCĐ kết luận như sau:

Đánh giá chung:

Thời gian qua, các địa phương, sở, ngành đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương một số địa phương có kết quả thực hiện tốt như: thị xã Kỳ Anh, huyện Đức Thọ; bên cạnh đó, cũng lưu ý một số huyện việc triển khai còn khá chậm như: Cẩm Xuyên, Can Lộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt - Kỳ Anh ngày 28/7/2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt - Kỳ Anh ngày 28/7/2022.

Các nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới:

1. Các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về dự án; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ GTVT trong quá trình thực hiện GPMB và triển khai dự án; hỗ trợ các chủ đầu tư, Ban QLDA, đơn vị tư vấn trong việc khảo sát địa hình, địa chất ở bước thiết kế kỹ thuật. UBND cấp huyện tăng cường công tác quản lý mặt bằng xây dựng, đất đai đối với phạm vi mốc đã nhận bàn giao và hành lang ATGT.

2. Yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện công tác GPMB trong đó xác định rõ mốc thời gian hoàn thành các công việc chính sau: công tác kiểm đếm, áp giá (đất nông nghiệp, đất vườn, đất ở, nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, …); phê duyệt phương án bồi thường, chi trả tiền đền bù (đất nông nghiệp, đất vườn, đất ở, nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, …); bàn giao mặt bằng phần đất nông nghiệp; hoàn thành xây dựng khu tái định cư; bàn giao mặt bằng phần đất ở, gửi Sở GTVT trước ngày 10/8/2022. Sở GTVT tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND tỉnh văn bản chỉ đạo thực hiện (trước ngày 16/8/2022).

3. Đối với các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố phải rà soát, đề xuất cụ thể bằng văn bản, gửi các sở, ngành liên quan. Trong thời hạn 3 ngày, sau khi nhận được đề xuất, các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền trực tiếp và chủ động làm việc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho từng địa phương (không chờ UBND tỉnh có văn bản giao mới thực hiện) theo đúng quy định, trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu phương án xử lý, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

4. Về diện tích hạn mức tối đa các lô đất quy hoạch xây dựng khu tái định cư: giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các địa phương căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn để thống nhất triển khai thực hiện trước ngày 8/8/2022.

5. Việc GPMB các công trình trên đất quốc phòng: giao Sở TNMT chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan trước ngày 8/8/2022.

6. Về di dời đường điện: giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải, Tư pháp và các địa phương có tuyến cao tốc đi qua trên cơ sở Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/2/2022 của Chính phủ và các quy định của pháp luật, tham mưu phương án tổ chức thực hiện đảm bảo phù hợp, hiệu quả, đúng quy định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/8/2022. Sở Công Thương chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi tiến độ triển khai thực hiện, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở GTVT).

7. Về di dời công trình viễn thông: đề nghị Viettel Hà Tĩnh, Viễn thông Hà Tĩnh chủ động kiểm tra, rà soát các vị trí công trình bị ảnh hưởng, phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, Ban QLDA Thăng Long, Ban QLDA 6 trong quá trình khảo sát, thiết kế kỹ thuật dự án đường cao tốc để lập phương án di dời đảm bảo phù hợp; hoàn thành việc di dời, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 20/11/2022. Giao Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện, tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở GTVT).

8. Về công bố giá vật liệu xây dựng: Sở Xây dựng thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao và quy định của pháp luật; đối với việc công bố giá vật liệu đến chân công trình (theo yêu cầu của Nghị quyết số 18/NQ-CP), giao Sở tiếp tục phối hợp, xin ý kiến của các bộ, ngành Trung ương theo Văn bản Sở đã đề xuất (số 1798/SXD-QLHĐXD ngày 25/7/2022) để được hướng dẫn thực hiện đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng pháp luật.

Huyện Thạch Hà phối hợp với xã Lưu Vĩnh Sơn xác định lại diện tích đất nông nghiệp nằm trong phạm vi dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt - Kỳ Anh.

Huyện Thạch Hà phối hợp với xã Lưu Vĩnh Sơn xác định lại diện tích đất nông nghiệp nằm trong phạm vi dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt - Kỳ Anh.

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát các vị trí giao cắt, các vị trí hầm chui, cống chui dân sinh qua đường cao tốc, hào kỹ thuật…; phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA Thăng Long, Ban QLDA 6, các đơn vị tư vấn để thống nhất trong quá trình khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự án đường cao tốc.

10. Đề nghị Ban QLDA Thăng Long, Ban QLDA 6 khẩn trương phối hợp với các địa phương để rà soát, tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng, đất trồng lúa nước hai vụ trở lên đối với khu đất xây dựng tái định cư, bãi đổ thải, khu đất dự kiến di dời các công trình quốc phòng, đường điện cao thế… gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kiểm tra, soát xét, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ TN&MT, Bộ NN& PTNT.

11. Công an tỉnh thường xuyên nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; công tác bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên khoảng sản, thi công xây dựng công trình.

12. UBND các huyện, thành phố, thị xã có tuyến cao tốc đi qua; các sở, ngành liên quan tập trung triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án. Địa phương, sở, ngành nào chậm trễ trong thực hiện thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. Đề nghị ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, thị ủy tập trung lãnh đạo, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc trong thực hiện giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm quốc gia đảm bảo tiến độ theo quy định.

13. Giao Sở Giao thông vận tải (cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo) thường xuyên đôn đốc, theo dõi, nắm chắc tình hình, tiến độ thực hiện của các địa phương, đơn vị; kịp thời tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện; tổng hợp tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc để UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ kịp thời.

14. Đề nghị Ban QLDA Thăng Long, Ban QLDA 6 khẩn trương phân bổ nguồn vốn giải phóng mặt bằng theo đề xuất của các địa phương để kịp thời chỉ trả, bàn giao mặt bằng cho dự án.

P.V

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/chinh-quyen/ket-luan-cua-chu-tich-ubnd-tinh-tai-cuoc-hop-trien-khai-du-an-cao-toc-bac-nam-doan-bai-vot-ky-anh/235703.htm