Thiết bị dỏm, thanh toán ngoại tệ chênh lệch, thông đồng đấu thầu