Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kết quả công tác dân vận chính là thước đo sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị

Kết quả công tác dân vận chính là thước đo sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể, sức mạnh của nhân dân, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Trên đây là khẳng định của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài tại Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, do Ban Dân vận Trung ương tổ chức, sáng 15/7, tại Hà Nội.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Củng cố lòng tin của nhân dân

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng cho biết, 6 tháng đầu năm, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, sự quản lý, điều hành năng động, sáng tạo, quyết liệt của Nhà nước, các hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước phục hồi nhanh.

Trong kết quả chung của đất nước, có sự đóng góp quan trọng của công tác dân vận của cả hệ thống chính trị. Công tác dân vận trong 6 tháng đầu năm tiếp tục đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động và có chuyển biến tích cực với một số kết quả nổi bật. Theo đó, các cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về những chủ trương lớn tác động trực tiếp đến đời sống của các tầng lớp nhân dân về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, kinh tế tập thể, phát triển vùng; giao Ban Dân vận Trung ương chủ trì tham mưu sơ kết, tổng kết 6 nghị quyết, chỉ thị về công tác dân vận và chủ trì xây dựng 2 đề án về hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở cơ bản đã tham mưu triển khai, thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; tăng cường kiểm tra, giám sát, trong đó có việc thực hiện các văn bản của Đảng công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo.

Bên cạnh đó, cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp tập trung thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong triển khai các giải pháp để khẩn trương phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; kịp thời tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chuyển trọng tâm về cơ sở, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ngày càng thiết thực, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, củng cố niềm tin và là cầu nối giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Cùng với đó, Ban Dân vận các cấp đảm bảo tiến độ tham mưu cho cấp ủy sơ kết, tổng kết một số văn bản của Đảng về công tác dân vận; thực hiện nghiên cứu một số đề án sẽ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong 6 tháng cuối năm 2022; thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực một số Ban chỉ đạo về công tác dân vận, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các chương trình phối hợp công tác; tập trung tham mưu, nắm tình hình công tác tổ chức đại hội nhiệm kỳ của một số tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, tổ chức tôn giáo. Ban Dân vận các cấp chủ động tham mưu và phối hợp triển khai có hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài.

Công tác dân vận của cả hệ thống chính trị góp phần tích cực trong tạo sự đồng thuận, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân.

Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022 còn có những hạn chế cần khắc phục, nhất là công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo có lúc có nơi còn bị động, lúng túng; khả năng dự báo tình hình, kỹ năng tham mưu giải quyết những tình huống dân vận cụ thể ở cơ sở có việc còn hạn chế.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp công tác dân vận

Ghi nhận những kết quả đạt được của hệ thống dân vận và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong cả nước trong 6 tháng đầu năm, Trưởng ban Dân vận Trương ương Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh những nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trong đó, Ban Dân vận các cấp tích cực, chủ động triển khai thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy về công tác dân vận. Trong đó, Ban Dân vận Trung ương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư 4 đề án; tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh chỉ đạo công tác tổng kết, khảo sát, kiểm tra tại các địa phương; triển khai tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TW.

Ban Dân vận các cấp tập trung sơ kết, tổng kết các văn bản về công tác dân vận theo hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương và một số Ban Chỉ đạo Trung ương mà Ban Dân vận Trung ương là cơ quan thường trực; đồng thời, tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 3/7/2021 của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng các cấp về công tác dân vận và kịp thời quán triệt, triển khai văn bản mới ban hành.

Bên cạnh đó, Ban Dân vận các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực các Ban Chỉ đạo về công tác dân vận, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác theo đúng quy chế, kế hoạch công tác đã đề ra, tập trung kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận; thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp công tác dân vận với các bộ, ban, ngành Trung ương và sở, ngành địa phương.

Trưởng ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh nhiệm vụ tham mưu cấp ủy chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII; Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng thời, Ban Dân vận các cấp chủ động nắm tình hình dân tộc, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào theo tôn giáo; nâng cao hiệu quả công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình các tầng lớp nhân dân để chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy chủ trương, giải pháp về công tác dân vận của Đảng đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Ban Dân vận các cấp, phối hợp tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị và cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận; tiếp tục thực hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình phong trào thi đua "Dân vận khéo"; tổ chức hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2022) thiết thực, ý nghĩa.

Trưởng ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh, nghị quyết của Đảng và quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị đã chỉ rõ: Đảng lãnh đạo trực tiếp công tác dân vận; các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thực hiện hiệu quả công tác dân vận; nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu đối với công tác dân vận; thường xuyên học tập, quán triệt tư tưởng, đạo đức và thực hiện phong cách dân vận trọng dân, gần dân, học dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Diệp Trương (TTXVN)