Kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng

Gốc
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)

Địa chỉ: 18 Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

Vốn điều lệ: 78.299.580.000 đồng

Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.495.873 cổ phần

Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 4 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT Cá nhân: 4 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 9.983.492 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 0 CP Cá nhân: 9.983.492 CP

Giá đặt mua hợp lệ: không thấp hơn 28.100 đồng/cổ phần

Thời gian nộp phiếu đấu giá: Từ 9 giờ 00 phút đến 14 giờ 00 phút ngày 10/10/2019

Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút ngày 10/10/2019

Thùy Linh/BNEWS/HNX