Kết quả phúc khảo Kỳ thi tuyển công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương

Gốc
Ngày 8/11, Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương đã có thông báo kết quả chấm thi phúc khảo của Kỳ thi tuyển công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2019. Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo về việc tổ chức thi tuyển công chức, viên chức năm 2019 Kết quả vòng phỏng vấn sơ tuyển kỳ thi tuyển công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2019 Ngày 28/9 sẽ diễn ra thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương Kết quả điểm thi tuyển Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2019

Theo đó, Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2019 đã nhận được đơn của 2 thí sinh xin phúc khảo bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. Căn cứ kết quả chấm thi của bài thi phúc khảo, Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo điểm thi của thí sinh như sau:

1. Phạm Đức Thịnh (ngày sinh 14/8/1996). Vị trí dự tuyển: Vụ Lý luận chính trị. Điểm thi lần 1: 63,50. Điểm phúc khảo: 63,25

2. Hoàng Thị Diệu Hương (ngày sinh 06/8/1985). Vị trí dự tuyển: Vụ Khoa học và Công nghệ. Điểm thi lần 1: 45,00. Điểm phúc khảo: 45,50

Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2019 thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan và các thí sinh biết, thực hiện.

Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương