- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính tăng 6,21% - Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 7,5% - Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tăng 8,6%

Ket qua thuc hien cac chi tieu chu yeu phat trien kinh te - xa hoi nam 2016 so nam 2015 - Anh 1

- Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tăng 4,6%

- Xuất siêu 2,68 tỷ USD

- Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2016 tăng 2,66% so với bình quân năm 2015

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bằng 33% GDP

- Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10,2%

- Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2,30%, trong đó khu vực thành thị là 3,18%; khu vực nông thôn là 1,86%

- Tỷ lệ hộ nghèo ước tính khoảng 5,8% - 6% (nếu theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 thì ước tính khoảng 10%)