GD&TĐ - Bộ GD&ĐT cho biết: Năm học 2014 - 2015, các Vùng đã chủ động tổ chức các Hội nghị giao ban theo kế hoạch chung; nội dung, vấn đề được bàn bạc, thống nhất triển khai, nhìn chung phù hợp với thực tiễn của từng Vùng.

Khac phuc han che trong to chuc giao ban vung nam hoc 2015 - 2016 - Anh 1

Tuy nhiên, một số Hội nghị giao ban còn nặng về hình thức, nội dung đưa ra bàn, triển khai còn dàn trải; việc trao đổi kinh nghiệm cách làm hay, nhân rộng điển hình, mô hình làm tốt chưa được quan tâm đúng mức.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc tổ chức các hội nghị giao ban Vùng năm học 2014-2015, Bộ GD&ĐT hướng dẫn tổ chức các hội nghị giao ban Vùng năm học 2015 – 2016 như sau:

Về số lần giao ban, hình thức, địa điểm, thành phần và tổ chức thực hiện giao ban: Các Sở GD&ĐT thực hiện theo Công văn số 6234/BGDĐT-VP của Bộ GD&ĐT.

Về nội dung giao ban: Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 của Bộ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh/thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng vùng chủ trì, phối hợp với các sở Giáo dục và Đào tạo xác định nội dung trọng tâm, lựa chọn chuyên đề triển khai trong năm học 2015 – 2016 phù hợp với thực tiễn của các địa phương trong vùng.

Bộ GD&ĐT yêu cầu, nhận được công văn này, Giám đốc Sở GD&ĐTcác tỉnh, thành phố cần trao đổi, đánh giá kết quả (ưu điểm, hạn chế), rút kinh nghiệm các hội nghị giao ban năm học 2014-2015 để tổ chức có chất lượng, hiệu quả các hội nghị giao ban năm học 2015-2016 của Vùng.