Bộ Tư pháp đang chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính (XLHC) giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Khac phuc tinh trang 'un tac' dua nguoi nghien vao co so cai nghien - Anh 1

Ảnh minh họa

Trong đó, đáng chú ý trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp XLHC giáo dục tại xã, phường, thị trấn sẽ đơn giản và rút ngắn tối đa so với quy định hiện hành.

Theo đó, Dự thảo sửa đổi khoản 4 Điều 9 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP theo hướng rút ngắn thời gian như sau: Thời gian Trưởng Công an cấp xã kiểm tra thông tin kể từ khi nhận được đề nghị lập hồ sơ đề nghị rút xuống từ 05 ngày làm việc xuống còn 02 ngày làm việc.

Dự thảo cũng bãi bỏ quy định về việc Trưởng Công can cấp xã nơi đối tượng thực hiện hành vi vi phạm (không phải nơi đối tượng cư trú) đề nghị Chủ tịch UBND cùng cấp chuyển hồ sơ cho Chủ tịch UBND cấp xã nơi đối tượng cư trú hoặc nơi cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em đóng trụ sở; thay vào đó, Trưởng Công an cấp xã nơi đối tượng thực hiện hành vi vi phạm trực tiếp chuyển hồ sơ cho Chủ tịch UBND cấp xã nơi đối tượng cư trú hoặc nơi cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em đóng trụ sở (không qua bước đề nghị Chủ tịch UBND cùng cấp chuyển hồ sơ).

Bên cạnh đó, nhiều quy định cũng được rút ngắn về thời gian như: Trưởng Công an cấp xã nhận hồ sơ đề nghị phải kiểm tra hồ sơ, bổ sung các thông tin, tài liệu (đối với trường hợp hồ sơ từ nơi khác gửi đến) rút từ 05 ngày xuống còn 03 ngày.

Thời hạn gửi quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đến người được giáo dục, gia đình người được giáo dục, cơ quan, tổ chức được giao quản lý, giáo dục, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan rút xuống từ 03 ngày làm việc xuống còn 01 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định có hiệu lực (ngày ra quyết định).

Đồng thời, rút bớt số lần hoãn cuộc họp tư vấn xem xét, quyết định áp dụng biện pháp XLHC giáo dục tại xã, phường, thị trấn, từ tối đa là 03 lần xuống còn 02 lần.

Bên cạnh đó, quy định cụ thể thời gian hoãn đối với mỗi lần là không quá 03 ngày làm việc. Đặc biệt, dự kiến sửa đổi Điều 37 Nghị định theo hướng: Bãi bỏ quy định “Trường hợp người nghiện ma túy đã chấp hành xong quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn đang tham gia các chương trình điều trị nghiện, cai nghiện ma túy thì tiếp tục thực hiện các chương trình này và không bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”.

Theo Bộ Tư pháp, nếu giữ nguyên quy định này thì đối với người nghiện ma túy có nơi cư trú nhất định, trong thời gian cai nghiện/điều trị nghiện sẽ không bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (mặc dù họ đã chấp hành xong biện pháp XLHC giáo dục tại xã, phường, thị trấn).

Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến chậm trễ, ùn tắc trong việc đưa người nghiện vào sơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian vừa qua.

Do đó, việc bãi bỏ quy định này là cần thiết để bảo đảm tính khả thi của việc áp dụng biện pháp XLHC giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đưa người nghiện ma túy đã chấp hành xong biện pháp XLHC giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Việt Hòa