Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV

Gốc
Với chủ đề 'Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh công cuộc đổi mới, sáng tạo; đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững', Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV đã chính thức khai mạc sáng 23/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng dự, chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương. Dự Đại hội có 348 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 86.000 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh Sơn La.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Nhấn mạnh: Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội cấp cơ sở và đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Hướng về Đại hội, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra.

Thực hiện mục tiêu “Xây dựng tỉnh Sơn La sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc”, 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực vượt lên mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tập trung triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 19/24 chỉ tiêu.

Trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nêu bật những thành tựu to lớn của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh Sơn La đã xác định đúng và trúng các khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện Nghị quyết 12 của Đảng; xây dựng chương trình hành động, chính sách phù hợp để triển khai toàn diện trên các lĩnh vực. Nhờ đó, kinh tế duy trì tăng trưởng 5,46%/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn hơn 18% tính đến năm 2020, toàn tỉnh có 49 xã về đích nông thôn mới đạt 209% kế hoạch…Quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị tạo nền tảng vững chắc để Sơn La phát triển nhanh, toàn diện.

Trong nhiệm kỳ tới, Sơn La phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đại đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh, đổi mới sáng tạo, huy động hiệu quả mọi nguồn lực; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ; hướng phát triển năng lượng sạch, tái tạo; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững… Sơn La sẽ tập trung vào các khâu đột phá, đó là phát triển nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng nhu cầu thực tiễn; chú trọng phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại. Trong đó ưu tiên hạ tầng giao thông, điện lực, công nghệ thông tin, hạ tầng du lịch, hạ tầng giáo dục, y tế. Đồng thời tăng cường cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đánh giá cao và biểu dương những thành tựu to lớn, toàn diện, đúng định hướng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong phát triển kinh tế, chất lượng nguồn nhân lực, đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, tỷ lệ hộ nghèo còn cao... Đề nghị Đại hội nghiêm túc phân tích nguyên nhân, thống nhất đề ra các giải pháp khắc phục. Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện thật tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng tỉnh Sơn La phát triển nhanh, xanh và bền vững, trở thành trung tâm của vùng Tây Bắc. Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, năng động và sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện toàn diện công cuộc đổi mới, CNH, HĐH, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Báo cáo đã nêu bật những kết quả đạt được và nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV và đưa ra các giải pháp tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu và biểu quyết số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; thảo luận phương án nhân sự và danh sách nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV chuẩn bị.

Buổi sáng, Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV và công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 53 đồng chí./.

Thúy Hà - Hiền Hòa

Nguồn Đảng Cộng Sản VN http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/khai-mac-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-son-la-lan-thu-xv-564121.html