(NLĐ) - Gia Lai cần tiếp tục chuyển dịch mạnh cơ cấu cây trồng nhằm bảo đảm tăng nhanh giá trị sản xuất công nghiệp và dịch vụ; khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh ở địa phương, nhất là tài nguyên đất đai và lao động; giữ vững an ninh quốc phòng và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc; thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội bền vững. Chủ tịch nước Nguyễn Minh...