Ngày 17.1, Mặt trận Tổ quốc TP.Hà Nội đã khai trương website www.mttqhanoi.org.vn. Bản tin điện tử này nhằm cung cấp thông tin chi tiết và đầy đủ về các lĩnh vực hoạt động, công tác, chính sách và chủ trương của Mặt trận Tổ quốc TP.Hà Nội.