TT - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định xếp hạng di tích năm đình, đền tại TP Nha Trang và huyện Ninh Hòa là di tích cấp tỉnh. Tổng cộng hiện nay ở Khánh Hòa có 74 di tích cấp tỉnh và 13 di tích cấp quốc gia.