Hỏi chuyện ông Trương Chí Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính về vấn đề sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng...