Hỏi:

small_5459.jpg Trước đây, công ty mua tàu biển để sử dụng vào kinh doanh vận tải quốc tế và thuế giá trị gia tăng đầu vào đã tính vào nguyên giá tài sản để tính khấu hao. Nay, do không tiếp tục sử dụng tàu để vận tải quốc tế mà công ty đem bán thì phải kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản này ra sao? Trước đây, công ty mua tàu biển để sử dụng vào kinh doanh vận tải quốc tế và thuế giá trị gia tăng đầu vào đã tính vào nguyên giá tài sản để tính khấu hao. Nay, do không tiếp tục sử dụng tàu để vận tải quốc tế mà công ty đem bán thì phải kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản này ra sao? Trả lời: Điểm 2.7 Mục II Phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC (9/4/2007) của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Đối với hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) mua vào để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng (chưa khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào), nay chuyển sang sử dụng cho sản xuất, kinh doanh dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng thì cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ hay hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) trên phần giá trị còn lại hoặc giá trị chưa phân bổ trên sổ kế toán của cơ sở kinh doanh”. Căn cứ hướng dẫn trên thì công ty mua tàu biển để sử dụng vào kinh doanh vận tải quốc tế thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, thuế giá trị gia tăng đầu vào đã tính vào nguyên giá tài sản để tính khấu hao. Nếu công ty không tiếp tục sử dụng tàu để vận tải quốc tế mà đem bán thì được kê khai, khấu trừ hoặc hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản trên phần giá trị còn lại hoặc giá trị chưa phân bổ của tài sản theo số liệu ghi trên sổ kế toán. Số thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản được khấu trừ kê khai điều chỉnh vào tờ khai thuế theo hướng dẫn tại Công văn số 3267/TCT-CS (14/8/2007) của Tổng cục Thuế.