Bóng bay chớ có nặn mụn, không thì... xịt bùm!

Khi bóng bay nặn mụn

Tưởng gì :))

Nghĩ mà khiếp.

Em là tuần lộc đây.

Nỗi lòng ốc sên.

Chả khác gì ô tô.