Khi công tác xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ then chốt

Gốc
ND- Đảng bộ Công ty Cao-su Quảng Trị có mười chi bộ đảng, gồm 306 đảng viên. Xác định công tác đổi mới và chỉnh đốn Đảng có tầm quan trọng đặc biệt và là nhiệm vụ then chốt để nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng bộ và sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên, những năm qua, Đảng bộ Công ty Cao-su Quảng Trị đã chú trọng xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nhờ vậy mà năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên, ngày càng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Công tác chính trị, tư tưởng được coi là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng đảng nhằm không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị và nhận thức cho cán bộ, đảng viên, được các chi bộ đưa vào trong nội dung các đợt học chính trị, các buổi sinh hoạt đảng bằng nhiều hình thức thích hợp như: Tổ chức các lớp học tập, nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và ngành cao-su; tổ chức tốt các hoạt động có ý nghĩa giáo dục truyền thống và đạo đức cách mạng trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước và quê hương. Qua đó, các cấp ủy Đảng đã bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước; giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mười năm qua, Công ty đã cử 105 cán bộ, đảng viên theo học các lớp đại học về chuyên ngành, cử nhân và cao cấp chính trị; hơn 50 cán bộ, đảng viên theo học trung cấp chuyên ngành và chính trị. Trong số 117 cán bộ, đảng viên lao động gián tiếp của Công ty, có hơn 80% số cán bộ, đảng viên có trình độ đại học và trên đại học. Cán bộ, đảng viên sau khi được đào tạo trở về làm việc đã phát huy năng lực trong thực tiễn sản xuất kinh doanh. Hiện nay trình độ mọi mặt của đội ngũ cán bộ, đảng viên công ty đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập. Đảng bộ Công ty Cao-su Quảng Trị còn chú ý quan tâm đến công tác phát triển đảng nhằm không ngừng trẻ hóa đội ngũ đảng viên, nâng tỷ lệ đảng viên ở các nông trường, xí nghiệp... mười năm qua, các chi bộ đảng của công ty đã kết nạp 220 đảng viên và hoàn chỉnh các thủ tục chuẩn bị kết nạp nhiều đảng viên mới. Công tác tổ chức cán bộ được chăm lo thường xuyên, đã có những chuyển biến quan trọng. Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh... không ngừng được kiện toàn, củng cố và hoạt động có hiệu quả. Công tác đề bạt, bổ nhiệm, bố trí, khen thưởng, kỷ luật cán bộ được thực hiện bảo đảm đúng quy trình, dân chủ và công khai, tạo được sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ. Từ hiệu quả hoạt động thực tiễn, Đảng bộ Công ty đã rút ra được kinh nghiệm quý báu: Để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ và sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên, các cấp ủy đảng phải nắm vững yêu cầu nội dung, phương châm đổi mới và chỉnh đốn đảng; đánh giá đúng thực trạng tình hình để có chương trình hành động sát đúng, phù hợp; xác định những công việc trọng tâm cần tập trung giải quyết dứt điểm trong từng thời gian; bảo đảm lời nói phải đi đôi với việc làm, đem lại niềm tin, tạo được sự đồng tình của cán bộ, đảng viên và công nhân lao động. Phải gắn liền việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng đảng với các nhiệm vụ khác của Đảng, nhất là đối với nhiệm vụ trọng tâm sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cao-su, việc thực hiện các chính sách và cơ chế quản lý mới như giao khoán vườn cây, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thực hành tiết kiệm, phát triển kinh tế hộ gia đình để đối phó với ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; lấy kết quả sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống cán bộ, công nhân viên, giữ vững ổn định chính trị làm mục tiêu và thước đo của công tác xây dựng đảng. Các chi bộ đảng không chỉ khuyến khích cán bộ, đảng viên lao động sản xuất nâng cao đời sống mà còn quan tâm giúp đỡ những hộ công nhân nghèo, đời sống gặp khó khăn, thiếu kinh nghiệm sản xuất có điều kiện vươn lên. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Cao-su Quảng Trị đề ra chiến lược phát triển dài hạn là: Phát huy năng lực và lợi thế hiện có, tiếp tục đầu tư để nâng cao năng suất, chất lượng vườn cây và chất lượng sản phẩm. Tích cực chuyển dịch cơ cấu sản xuất, kinh doanh theo hướng đa ngành, đa nghề, chủ động hội nhập, mở rộng thị trường, tạo việc làm, cải thiện đời sống cho cán bộ, công nhân. Đồng thời tăng cường công tác an ninh - quốc phòng, văn hóa - xã hội, hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước, đưa Công ty phát triển ổn định và vững chắc. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, lấy năng suất, chất lượng, hiệu quả làm mục tiêu; tranh thủ thời cơ, mạnh dạn đầu tư phát triển một cách vững chắc, bảo đảm cho sự tăng trưởng liên tục và ổn định... Với những thành tích đạt được trong công tác xây dựng đảng, nhiều năm liền Đảng bộ Công ty Cao-su Quảng Trị được công nhận là "Đảng bộ trong sạch, vững mạnh".

Tin nóng

Tin mới