"Cuộc đời mỗi người là một định mệnh. Có ai nói: Số phận mỗi người do chúng ta quyết định nhưng định mệnh thì không thể...