Khi nào Bộ trưởng phân công cho Thứ trưởng tiếp công dân?

Gốc
Là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư số 03/2016/TT- BTTTT quy định về tiếp công dân (TCD), xử lý và giải quyết đơn khiếu nại (KN), đơn tố cáo (TC), đơn kiến nghị, phản ánh của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 6 Thông tư quy định, Bộ trưởng trực tiếp TCD theo định kỳ 1 ngày/tháng tại phòng TCD của Bộ. Ngoài thời gian TCD định kỳ hàng tháng, Bộ trưởng trực tiếp hoặc tùy theo nội dung phân công Thứ trưởng TCD đột xuất trong các trường hợp được quy định tại Khoản 3 Điều 18 Luật TCD.

Trong việc TCD của Bộ trưởng, Văn phòng Bộ có trách nhiệm bố trí lịch TCD của Bộ trưởng (hoặc Thứ trưởng được Bộ trưởng ủy quyền) 1 ngày/tháng và các trường hợp đột xuất khác theo quy định của pháp luật; thông báo và cập nhật lịch TCD của Bộ trưởng trên hệ thống lịch làm việc của lãnh đạo Bộ, niêm yết lịch TCD tại phòng TCD của Bộ; chủ trì, phối hợp với trung tâm thông tin thông báo về lịch TCD của Bộ trưởng trên cổng thông tin điện tử của Bộ; bảo đảm an ninh trật tự tại địa điểm TCD.

Thanh tra Bộ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ chuẩn bị kế hoạch, hồ sơ, tài liệu phục vụ buổi TCD của Bộ trưởng, báo cáo Bộ trưởng xem xét, chỉ đạo; các đơn vị thuộc Bộ đang giải quyết vụ việc Bộ trưởng dự kiến TCD có trách nhiệm chủ động chuẩn bị nội dung, hồ sơ, tài liệu phục vụ buổi TCD của Bộ trưởng; phối hợp với Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ chuẩn bị kế hoạch buổi TCD của Bộ trưởng;

Khi Bộ trưởng TCD, lãnh đạo Thanh tra Bộ, lãnh đạo Văn phòng Bộ, lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ phụ trách lĩnh vực công tác có liên quan đến nội dung KN, TC, kiến nghị, phản ánh của công dân, đại diện các đơn vị khác có liên quan theo yêu cầu của Bộ trưởng có trách nhiệm cùng dự.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được quy định tại điểm b, điểm c và điểm d Khoản 1 Điều 3 Thông tư này có trách nhiệm TCD định kỳ ít nhất 1 ngày/tháng tại nơi TCD của đơn vị. Ngoài thời gian TCD định kỳ, thủ trưởng các đơn vị được quy định tại điểm b, điểm c và điểm d Khoản 1 Điều 3 Thông tư này có trách nhiệm TCD đột xuất trong các trường hợp được quy định tại Khoản 3 Điều 18 của Luật TCD hoặc theo chỉ đạo của Bộ trưởng.

Về nội dung TCD, Điều 8 quy định, xác định nhân thân của người KN, tính hợp pháp của người đại diện; xác định nhân thân của người TC, thực hiện các biện pháp giữ bí mật và bảo vệ người TC, người thân thích của người TC; xác định nhân thân của người đến kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận KN quyết định hành chính, hành vi hành chính và quyết định kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các tổ chức, cá nhân có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người KN; tiếp nhận TC về hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ; các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực; tiếp nhận ý kiến đóng góp trong quản lý, xây dựng các chế độ chính sách thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị; tiếp nhận kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị; tiếp nhận thông tin, tài liệu trong quá trình giải quyết KN, giải quyết TC, kiến nghị, phản ánh; giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện quyền KN, TC, kiến nghị, phản ánh theo đúng các quy định của pháp luật về KN, TC, kiến nghị, phản ánh; tuyên truyền, phổ biến cho công dân biết về quy định liên quan đến lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị khi công dân yêu cầu.

Quy trình TCD thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ về quy định quy trình TCD.

Sổ TCD phải được ghi đầy đủ từng lượt công dân đến KN, TC, kiến nghị, phản ánh. Cụ thể về nội dung: ngày, tháng, năm KN, TC, kiến nghị, phản ánh; họ và tên, địa chỉ của từng công dân, số người đến KN, TC, kiến nghị, phản ánh; chữ ký của từng công dân đến KN, TC, kiến nghị, phản ánh; hồ sơ KN, TC, kiến nghị, phản ánh; họ và tên của cán bộ TCD và nội dung xử lý.

Thanh tra Bộ quản lý và theo dõi sổ TCD của Bộ; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được quy định tại điểm b, điểm c và điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư này giao cho bộ phận được phân công nhiệm vụ TCD quản lý, theo dõi sổ TCD của đơn vị mình.

B.B.Đ

Tin nóng

Tin mới