CTCP Khoáng sản và VLXD Hưng Long (HNX: KHL) công bố BCTC quý 2/2013 với lợi nhuận sau thuế đạt 59 triệu đồng, tăng 156.5% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu thuần đạt hơn 2 tỷ đồng, chỉ tăng 10% nhưng giá vốn hàng bán ở mức 1.63 tỷ đồng, tăng 50% làm lợi nhuận gộp chỉ đạt 500 triệu đồng, giảm 42% so với quý 2/2012.

Doanh thu tài chính không đáng kể. Tuy trong kỳ không có chi phí tài chính, chi phí bán hàng nhưng chi phí quản lý chỉ ở mức 527 triệu đồng, giảm 21.23 % làm lợi nhuận thuần âm 27 triệu đồng.

Công ty thoát lỗ nhờ khoản lợi nhuận khác đạt 86 triệu đồng. Cuối kỳ, lợi nhuận sau thuế của công ty ở mức 59 triệu đồng, tăng 156.5% so với quý 2/2012.

Do lợi nhuận quý 1 của công ty chỉ đạt hơn 52 triệu đồng nên lũy kế 6 tháng đầu năm công ty đạt 111 triệu đồng, giảm 14.62% so với 6 tháng đầu năm 2012.

Bảng kết quả kinh doanh của KHL

Tính đến 30/06, tài sản ngắn hạn của công ty tăng 11.9% lên mức 39.38 tỷ đồng so với hơn 35 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, lượng tiền và tương đương tiền tăng 276.5% lên mức hơn 1.6 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng nhẹ 5.6% lên hơn 19.9 tỷ đồng.

Nợ ngắn hạn của công ty tính đến 30/06 tăng hơn 11% lên mức 37.4 tỷ đồng, nợ dài hạn vẫn giữ nguyên 15.2 tỷ đồng so với đầu năm.

Triệu Linh

Infonet