Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kho bạc Nhà nước tiếp tục cải cách, hiện đại hóa thanh tra, kiểm tra

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước (KBNN), năm 2023, KBNN quán triệt toàn hệ thống triển khai thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời tiếp tục cải cách, hiện đại hóa thanh tra, kiểm tra.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nơi có nhiều đơn thư tố cáo, khiếu nại.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nơi có nhiều đơn thư tố cáo, khiếu nại.

Hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra, kiểm tra

KBNN cho biết, bám sát định hướng công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ Tài chính, KBNN đã chỉ đạo KBNN các tỉnh, thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra sát theo nhiệm vụ được giao và phù hợp với tình hình thực tế.

Trong năm 2022, hệ thống KBNN đã tập trung kiểm tra những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, đối tượng đưa vào kế hoạch kiểm tra được theo dõi luân phiên thứ tự đảm bảo không bỏ sót đơn vị, kết hợp hài hòa giữa kiểm tra thường xuyên, kiểm tra chéo và kiểm tra đột xuất; triển khai hoạt động giám sát từ xa trên dịch vụ công trực tuyến, giám sát từ xa số dư quỹ tiền mặt tại các đơn vị KBNN.

Đặc biệt, KBNN đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ để phòng ngừa rủi ro; tập trung nghiên cứu Đề án Định hướng công tác thanh tra, kiểm tra KBNN đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 làm cơ sở để cải cách, đổi mới đồng bộ, toàn diện hoạt động thanh tra, kiểm tra của hệ thống KBNN.

Theo báo cáo của KBNN, hệ thống KBNN đã triển khai thực hiện 220/220 cuộc thanh tra chuyên ngành, đạt 100% so với kế hoạch. Qua công tác thanh tra chuyên ngành, 29 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được KBNN ban hành và kịp thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung một số cơ chế chính sách chưa phù hợp; kiến nghị xử lý về kinh tế thu hồi nộp ngân sách nhà nước (NSNN).

Cùng với đó, kiến nghị cấp có thẩm quyền, đơn vị được thanh tra xử lý hành chính đối với tập thể, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, cá nhân có liên quan vi phạm trong quản lý NSNN, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng NSNN, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính.

Trong công tác kiểm tra nội bộ, KBNN cho biết đã thực hiện kiểm tra tại 54/54 đơn vị KBNN tỉnh, thành phố đạt 100% kế hoạch đặt ra năm 2022. KBNN các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra 741 cuộc tại đơn vị thuộc và trực thuộc.

Thông qua công tác kiểm tra nội bộ, các đơn vị thấy được những tồn tại, sai sót, từ đó có những biện pháp khắc phục kịp thời. Sau khi kết thúc các đợt kiểm tra, KBNN đều có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh chung trong toàn hệ thống.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào thanh tra, kiểm tra

KBNN cho biết, trong năm 2023, KBNN sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính và các nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống KBNN trong quản lý điều hành tài chính ngân sách để xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo trọng tâm, trọng điểm.

Trong đó, tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nơi có nhiều đơn thư tố cáo, khiếu nại, lĩnh vực nhạy cảm, cấp thiết và đảm bảo thời hạn quy định; triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đặc biệt, toàn hệ thống KBNN tiếp tục cải cách, hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trên cơ sở khai thác nguồn dữ liệu sẵn có trên các chương trình ứng dụng, kho dữ liệu của KBNN.

Theo đó, từng bước chuyển đổi phương thức kiểm tra truyền thống sang phương thức kiểm tra, giám sát từ xa trên môi trường điện tử, môi trường số; triển khai giám sát hoạt động nghiệp vụ KBNN các cấp phục vụ công tác đánh giá, kiểm soát, ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động KBNN.

Bên cạnh đó, KBNN thường xuyên tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác thanh tra KBNN. Xây dựng đội ngũ công chức thanh tra KBNN có trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng.

Thời gian tới, KBNN tập trung hoàn thiện Đề án chuyển đổi Vụ Thanh tra – Kiểm tra KBNN thành Thanh tra KBNN trên cơ sở nội dung của Luật Thanh tra (sửa đổi) được Quốc hội thông qua.

Tiếp tục nghiên cứu, học tập kinh nghiệm quốc tế về triển khai Kiểm toán nội bộ để xây dựng mô hình, kế hoạch triển khai và hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động này trong hệ thống KBNN; Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, không để tình trạng đơn thư gửi vượt cấp, kéo dài...

Gia Hân