- Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2011, hệ thống KBNN đã từ chối chưa thanh toán với số tiền trên 88 tỷ đồng chi không đúng chế độ quy định.

Cũng theo KBNN, trong 3 tháng đầu năm 2011, thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, các đơn vị KBNN đã phát hiện trên 11.200 khoản chi của 5.600 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết. Riêng trong tháng 3/2011, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 30.000 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua KBNN. Được biết, thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, các đơn vị KBNN đã phát hiện 2.500 khoản chi của 1.500 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; từ chối chưa thanh toán với số tiền khoảng 20 tỷ đồng chưa đủ điều kiện chi theo quy định./.