Trong kho chứa các cuộn giấy đường kính 1,2 m nặng 600 kg - là giấy thành phẩm để sản xuất làm vở viết.