Chăm chút hình ảnh bản thân bên ngoài xã hội mà thiếu trách nhiệm với gia đình cũng giống như việc chạy theo hào quang ảo