Các bạn trẻ Việt kiều chia sẻ những câu chuyện về xung đột văn hóa, khoảng cách thế hệ trong các gia đình đa văn hóa.