TTO - Năm nay tôi 22 tuổi, đang là lập trình viên cho một công ty tin học, tình hình tài chính của tôi vẫn thiếu thốn. Tuy rất thích một cô bé bên cạnh nhà, nhưng tính tôi nhát quá không biết làm quen thế nào!