Hanoinet - Sở GTCC vừa có Thông báo số 190/TB - GTCC về việc tăng cường quản lý đào đường hè để thi công xây dựng, cải tạo, sửa chữa các công trình ngầm trên địa bàn.