Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán viên theo công ty kiểm toán, không chấp thuận theo tư cách cá nhân...