Hanoinet - “Tôi muốn nhấn rằng, trong thời điểm hiện nay, không có một nhóm chính sách nào thuận chiều cho mọi nhóm lợi ích, mọi nhóm xã hội và mọi nhóm kinh doanh...