Để tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, cổ động góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị có nhiều hình thức, biện pháp phù hợp, trong đó hoạt động truyền thanh nội bộ có vai trò không nhỏ.

Truyền thanh nội bộ là hoạt động diễn ra thường xuyên và phổ biến tại các đơn vị. Nhờ hệ thống phương tiện kỹ thuật được trang bị và sự tổ chức, xây dựng công phu của tổ tin, hoạt động này được tiến hành thường xuyên vào buổi chiều sau giờ huấn luyện và phát lại vào buổi tối trước giờ đi ngủ, phản ánh kịp thời kết quả các hoạt động diễn ra trong ngày; những cá nhân, tập thể điển hình được nêu gương. Nhiều bài viết nói lên những suy nghĩ mộc mạc, chân thành của chiến sĩ… góp phần khích lệ, động viên bộ đội hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, để khai thác và phát huy tối đa tác dụng, hiệu quả của hoạt động truyền thanh nội bộ có nền nếp, trách nhiệm trực tiếp thuộc về đội ngũ cán bộ chính trị các đơn vị. Lãnh đạo, chỉ huy đơn vị cần quan tâm, đầu tư thích đáng, tổ chức chặt chẽ nghiêm túc để hoạt động này ngày càng hiệu quả. Lê Thế Phong