Giadinh.net - “Trong công tác tuyên truyền cần phải nói rõ cho người dân nhận thức thấy tính chất ...