Không giải thể hoặc sáp nhập các đơn vị điện ảnh

Gốc
(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đề nghị các địa phương không giải thể hoặc sáp nhập các đơn vị điện ảnh như: Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Điện ảnh với các cơ sở văn hóa khác trực thuộc để thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển điện ảnh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo phản ánh của một số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm điện ảnh, hiện nay một số địa phương đang tiến hành triển khai chủ trương giải thể hoặc sáp nhập Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Điện ảnh cùng với các Đội chiếu phim lưu động trực thuộc với các cơ sở văn hóa khác của tỉnh, thành.

Trước tình hình đó, thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và định hướng, mục tiêu của Chiến lược, Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo duy trì, củng cố và phát huy hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật và nguồn nhân lực hiện có của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Điện ảnh cùng với các Đội chiếu phim lưu động trực thuộc; không giải thể hoặc sáp nhập các đơn vị điện ảnh nói trên với các cơ sở văn hóa khác trực thuộc.

Ngoài ra, các địa phương chỉ đạo xây dựng đề án, lập kế hoạch cải tạo, nâng cấp hoặc xây mới các cụm rạp chiếu phim và đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp cho các Đội chiếu phim lưu động theo định hướng, mục tiêu của Chiến lược và Quy hoạch phát triển điện ảnh.

Vân Trang

Tin nóng

Tin mới