Không khởi công dự án khi chưa cân đối được vốn

Gốc
Đây là nội hàm chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh tại văn bản do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn ký gửi Trưởng BCĐ xây dựng NTM các huyện...

Đây là nội hàm chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh tại văn bản do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn ký gửi Trưởng BCĐ xây dựng NTM các huyện; Chủ tịch UBND các huyện; Sở KH – ĐT và Văn phòng BCĐ xây dựng NTM tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Thủ trưởng, đơn vị liên quan chỉ đạo Chủ tịch UBND cùng cấp kiểm tra, rà soát giá trị khối lượng, nguồn vốn thanh toán tất cả các công trình/dự án đã hoàn thành còn thiếu vốn thanh toán, các công trình/dự án dở dang đến thời điểm 30/6/2016; đồng thời có kế hoạch cân đối nguồn vốn đảm bảo thanh toán.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tuyệt đối không được khởi công xây dựng công trình, dự án khi chưa cân đối được nguồn vốn. Địa phương nào để xảy ra tình trạng các xã nợ đọng xây dựng cơ bản trái quy định, nợ đọng, nợ không có khả năng thanh toán thì Trưởng BCĐ Chương trình xây dựng NTM, Chủ tịch UBND huyện/thành/thị đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin nóng

Tin mới