La Hồng Dũng (Công ty Đức Cơ, quận 9, TP HCM) khiếu nại: “Tôi không thừa nhận sai phạm do bị công ty quy chụp nên khi họp xử lý tôi không ký vào biên bản. Tuy vậy, công ty vẫn ra quyết định xử lý. Việc này là đúng hay sai?”.

Bà Võ Thị Thanh Ngân, trợ lý giám đốc, trả lời: Theo quy định, cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản và được thông qua các thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham dự. Chúng tôi đã chứng minh được lỗi của anh Dũng nhưng anh khăng khăng không thừa nhận và không ký biên bản buộc công ty phải yêu cầu anh ghi rõ lý do của việc không ký vào biên bản. Điều này đã được pháp luật lao động quy định nên không thể nói công ty làm sai.