Không sáp nhập sở, TP.HCM đi ngược khoa học quản lý

Hanoinet - "Xu hướng chung của quản lý là giảm đầu mối, tạo liên thông, giảm sự cồng kềnh của bộ máy. Giữ nhiều đầu mối là cách quản lý ôm đồm, lạc hậu, không phù hợp với kinh tế thị trường". Chuyên gia cải cách hành chính Diệp Văn Sơn nhìn nhận vấn đề sắp xếp lại bộ máy tại TP.HCM.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=69953