Khi nói câu: "Tôi đi nước ngoài rất nhiều, tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam" được nói với thái độ phẫn nộ và chống đối hơn là truyền tải một thông tin như các câu nói sau diễn giải tiếp theo. Đồng ý là khi sang một số nước, các hộ chiếu Việt Nam được soi xét kỹ hơn. Nhưng nếu là một người có hiểu biết thì ông ta phải biết rằng đó là một thái độ luôn thù nghịch với đất nước của mình. Đây là yếu tố khách quan từ bên ngoài, cũng như có thể yêu ghét một người khác chứ làm sao bắt người khác phải yêu hay ghét mình? Nhà nước Việt Nam có lỗi gì trong việc thù nghịch sắc tộc này?